แนวปฏิบัติและมารยาทการเข้าคลาสในสตูดิโอ

การจองคลาสเรียน

 • • กรุณาจองคลาสเรียนล่วงหน้า สาม (3) วันก่อนวันที่เข้าคลาสเรียน
 • • การจองทางโทรศัพท์และทางออนไลน์จะเริ่มตั้งแต่เวลา 9.00 น. ทุกวัน และการจองทางโทรศัพท์จะปิดเวลา 19.00 น.

นโยบายสำหรับ การไม่เข้าคลาสเรียน และ การมาสาย

 • • กรุณาโทรจองล่วงหน้า (3) วัน หากท่านต้องการยกเลิกคลาส ท่านสามารถยกเลิกผ่านระบบการจองออนไลน์หรือโทรศัพท์แจ้ง ยี่สิบสี่ (24) ชั่วโมงก่อนเริ่มคลาส โดยพิลาทิส พลัส แบงค็อก ไม่มีนโยบายการยกเลิกผ่านทางอีเมล หากท่านไม่เข้าคลาสตามที่จองไว้หรือไม่ยกเลิกภายใน ยี่สิบสี่ (24) ชั่วโมงก่อนเริ่มคลาส พิลาทิส พลัส แบงค็อก สงวนสิทธิ์ในการริบคลาสเรียน หนึ่ง (1) ครั้งจากแพคเกจของท่าน

การเข้าคลาสเรียน

 • • โปรดมาถึงคลาสเรียน สิบห้า (15) – ยี่สิบ (20) นาทีล่วงหน้าและลงทะเบียนเข้าคลาสเรียนที่ฝ่ายต้อนรับก่อนเริ่มเข้าคลาสเรียน เพื่อความปลอดภัยของตัวท่าน หากท่านใดไม่ลงทะเบียนจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าคลาสเรียน และโปรดเตรียมตัวออกกำลังกายก่อนเริ่มเข้าคลาสเรียน
 • • คลาสเรียนทุกคลาสเริ่มต้นตรงเวลา และเพื่อความปลอดภัยของตัวท่าน ทางสตูดิโอไม่อนุญาตให้บุคคลใดเข้าคลาสเรียน เมื่อเริ่มคลาส และโปรดอย่าออกจากห้องหรือสตูดิโอพิลาทิส ขณะที่คลาสเรียนกำลังดำเนินอยู่
 • • กรุณาถอดรองเท้าและเก็บไว้ในตู้ล็อคเกอร์ของท่านก่อนเข้าสตูดิโอ
 • • สำหรับคลาสพิลาทิสร้อน ท่านควรนำผ้าเช็ดตัว/ผ้าคลุมมาเอง จำนวน 2 ผืน เพื่อคลุมเสื่อพิลาทิสของท่านในระหว่างคลาสเรียนและเพื่ออาบน้ำหลังคลาสเสร็จสิ้น
 • • ท่านต้องสวมชุดหรือกางเกงที่มีความยืดหยุ่น มีผ้าซับภายในและเสื้อยืดในการเข้าคลาส โปรดสวมถุงเท้าและถุงมือกันลื่นทุกครั้งในการเข้าคลาสพิลาทิสรีฟอร์เมอร์ ขอแนะนำท่านอย่าวางแว่นตาไว้ที่พื้นเนื่องจาก อาจเป็นอันตรายแก่ผู้อื่นที่เดินอยู่ในบริเวณสตูดิโอ
 • • กรุณางดนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใดๆ เข้ามาในสตูดิโอและไม่พูดคุยกันในขณะที่คลาสเรียนกำลังดำเนินอยู่
 • • ท่านสามารถนำน้ำดื่มเข้ามาในสตูดิโอได้ กรุณางดนำอาหารและ/หรือ เครื่องดื่มนอกเหนือจากน้ำดื่มของท่านเข้ามาในสตูดิโอ
 • • กรุณางดรับประทานอาหารเป็นเวลา 1.5 ชั่วโมงก่อนเข้าคลาสเรียน
 • • หากท่านต้องการอาบน้ำหลังจบคลาสเรียน ทางสตูดิโอ มีบริการให้เช่าผ้าเช็ดตัวที่เคาน์เตอร์ฝ่ายต้อนรับ โดยท่านต้องนำสิ่งของใช้ส่วนตัวมาเอง เช่น ครีมอาบน้ำ แชมพูสระผม เป็นต้น

ข้อกำหนดและเงื่อนไข


ก. ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งาน

 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ผูกพันระหว่างท่านและบริษัท พิลาทิส พลัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งดำเนินงานให้บริการด้านการออกกำลังกายแบบพิลาทิส เรียกว่า พิลาทิส พลัส แบงค็อก สัญญานี้ลงลายมือชื่อโดยท่านและบริษัท พิลาทิส พลัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ข. การใช้บริการในพิลาทิส พลัส แบงค็อก

 • 1. การใช้งานอุปกรณ์ (“อุปกรณ์” ของพิลาทิส พลัส แบงค็อก) สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกที่พิลาทิส พลัส แบงค็อก “สิ่งอำนวยความสะดวกของพิลาทิส พลัส แบงค็อก ”) เป็นสิทธิของท่าน ไม่สามารถโอนสิทธิและเปลี่ยนแปลงให้บุคคลอื่นใช้บริการแทนได้ ท่านจะต้องไม่ให้บุคคลอื่นใช้สิทธิสมาชิกแทนท่านได้ ข้อกำหนดในการใช้บริการตามที่ระบุในสัญญา
 • 2. ท่านมีความรับผิดชอบในกรณีเกิดความเสียหายหรือสูญหายของทรัพย์สินของพิลาทิส พลัส แบงค็อก อาทิ เช่น กุญแจตู้ล็อคเกอร์ ผ้าขนหนู เสื่อ หรือทรัพย์สินอื่นๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ พิลาทิส พลัส แบงค็อก
 • 3. เมื่อระยะเวลาตามสัญญาสมาชิกของท่านสิ้นสุด ความเป็นสมาชิกของท่านจะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติ

ค. ค่าธรรมเนียม

 • 1. ค่าสมาชิกที่ท่านต้องชำระได้ระบุไว้ในรายละเอียดใบสมัคร เมื่อท่านได้ลงลายมือชื่อในใบสมัครและรายการตรวจสอบสัญญาแล้วท่านควรปฏิบัติตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ โดยค่าธรรมเนียมที่ชำระแล้วทั้งหมด ไม่สามารถคืนและเปลี่ยนแปลงให้บุคคลอื่นใช้บริการแทนได้

ง. สภาพร่างกายและความปลอดภัยของท่าน

 • 1. ท่านเข้าใจและทราบดีแล้วว่าท่านมีความรับผิดชอบในการปรึกษากับแพทย์เกี่ยวกับสภาวะทางร่างกายของท่าน ในการเข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย และ/หรือ การใช้อุปกรณ์ของพิลาทิส พลัส แบงค็อก รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกของพิลาทิส พลัส แบงค็อก โดยการเข้าร่วมในกิจกรรมการออกกำลังกายนี้ ดำเนินการ ณ พิลาทิส พลัส แบงค็อก และการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกของพิลาทิส พลัส แบงค็อก และ/หรือ อุปกรณ์ของพิลาทิส พลัส แบงค็อก
 • 2. ท่านทราบดีว่าท่านจะไม่ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกของพิลาทิส พลัส แบงค็อก และ/หรือ อุปกรณ์ของพิลาทิส พลัส แบงค็อกอย่างใดๆ หรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมการออกกำลังกายใด ที่พิลาทิส พลัส แบงค็อก ในขณะที่ท่านเจ็บป่วยจากการติดเชื้อหรือความเจ็บป่วยจากโรคติดต่อที่แพร่กระจายด้วยการสัมผัส หรืออาการป่วยอื่นๆ รวมถึงบาดแผลเปิด รอยถลอก แผลเปื่อยเปิด หรือการติดเชื้อเล็กน้อย หากท่านมีความเสี่ยงใดๆจากโรคดังกล่าว อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ความปลอดภัย ความสะดวก หรือสภาพทางร่างกายของผู้ใช้บริการอื่นๆ ในพิลาทิส พลัส แบงค็อก และท่านยังทราบดีว่าท่านจะแจ้งเรื่องดังกล่าวนี้ให้แก่พนักงานของพิลาทิส พลัส แบงค็อก รับทราบล่วงหน้า หรือสอบถามหากมีกรณีที่สงสัย)
 • 3. ท่านทราบดีว่าท่านต้องแจ้งข้อมูลอาการบาดเจ็บหรือโรคภัยต่างๆให้ พิลาทิส พลัส แบงค็อก รับทราบ หากท่านมีโรคภัยหรืออาการบาดเจ็บในภายหลังจากที่ให้ข้อมูลเบื้องต้นที่ระบุในใบสมัครของท่าน
 • 4. หากท่านกำลังตั้งครรภ์ อยู่ในช่วงการรักษาตัว และ/หรือ ได้รับผลกระทบจากความไร้สมรรถภาพในการรักษาพยาบาลอย่างใดๆ ขอแนะนำให้ท่านรับคำแนะนำจากแพทย์ก่อน เข้ารับบริการหรือใช้สิ่งอำนวยความสะดวกของพิลาทิส พลัส แบงค็อก และ/หรือ อุปกรณ์ของพิลาทิส พลัส แบงค็อก หรือเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมการออกกำลังกายใดๆ ในสถานที่ของพิลาทิส พลัส แบงค็อก
 • 5. หากท่านกำลังอยู่ภายใต้ฤทธิ์ยาหรือแอลกอฮอลล์ ท่านจะไม่ได้รับอนุญาตในการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกของพิลาทิส พลัส แบงค็อก และ/หรือ อุปกรณ์ของพิลาทิส พลัส แบงค็อกหรือเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมการออกกำลังกายใดๆ ในสถานที่ของพิลาทิส พลัส แบงค็อก

จ. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

 • 1. ท่านพึงตระหนักในการเข้าร่วมในกิจกรรมการออกกำลังกาย ที่ พิลาทิส พลัส แบงค็อก และในการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกของพิลาทิส พลัส แบงค็อก และ/หรือ อุปกรณ์ของพิลาทิส พลัส แบงค็อก ว่าอาจมีความเสี่ยงหรืออาจมีความเป็นไปได้ในการเกิดอาการบาดเจ็บของร่างกาย
 • 2. ท่านยอมรับในความเสี่ยงต่ออาการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าร่วมคลาสและการใช้อุปกรณ์ต่างๆ และรับทราบว่า บริษัท พิลาทิส พลัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ไม่มีความรับผิดชอบ หากเกิดความเสียหาย ความสูญเสีย หรือการดำเนินกระบวนพิจารณาทางกฎหมายอย่างใดๆ ที่เกี่ยวกับการเข้าร่วมในกิจกรรมการออกกำลังกาย ของ พิลาทิส พลัส แบงค็อก
 • 3. พิลาทิส พลัส แบงค็อก ไม่มีความรับผิดชอบหากสิ่งของใดๆสูญหายหรือถูกขโมยในสตูดิโอ

ฉ. การบอกเลิกสัญญาโดยพิลาทิส พลัส แบงค็อก

 • 1. พิลาทิส พลัส แบงค็อก ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกเลิกสัญญานี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยสามารถมีผลบังคับใช้ทันที

ช. ตู้ล็อคเกอร์

 • 1. ตู้ล็อคเกอร์จัดไว้ให้เพื่อการใช้งานโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ท่านต้องนำของใช้ส่วนตัวทั้งหมดออกจากตู้ล็อคเกอร์เมื่อสิ้นสุดคลาสเรียน พิลาทิส พลัส แบงค็อก มีสิทธิเปิดตู้ล็อคเกอร์ หากท่านไม่นำของใช้ส่วนตัวของท่านออกเมื่อสิ้นสุดการให้บริการของสตูดิโอในแต่ละวัน
 • 2. ท่านไม่ควรเก็บของมีมูลค่าไว้ในตู้ลอคเกอร์ พิลาทิส พลัส แบงค็อก ไม่มีความรับผิดชอบในความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ต่อของใช้ที่อยู่ในตู้ล็อคเกอร์

ซ. ข้อมูลส่วนบุคคล

 • 1. พิลาทิส พลัส แบงค็อก อาจใช้ข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์การดำเนินกิจกรรมทางการตลาดใดๆที่เกี่ยวข้อง

ฌ. คลาสเรียน

 • 1. สิทธิความเป็นสมาชิกของท่าน จะเริ่มเมื่อวันที่ท่านลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิก
 • 2. เมื่อท่านได้ลงทะเบียนสมัครสมาชิก ท่านจะไม่สามารถขอเงินคืน โอนสิทธิ์ หรือ ขยายเวลาการใช้บริการนอกเหนือจากที่ระบุตามแพ็คเกจใดๆ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ บุคคลใดที่แบ่งสิทธิความเป็นสมาชิกโดยไม่ได้รับความยินยอมจาก พิลาทิส พลัส แบงค็อก จะได้รับการปฏิเสธเข้าใช้บริการในอนาคตทั้งหมดและริบสิทธิความเป็นสมาชิก
 • 3. กรุณาโทรจองล่วงหน้า (3) วัน หากท่านต้องการยกเลิกคลาส ท่านสามารถยกเลิกผ่านระบบการจองออนไลน์หรือโทรศัพท์แจ้ง ยี่สิบสี่ (24) ชั่วโมงก่อนเริ่มคลาส โดยพิลาทิส พลัส แบงค็อก ไม่มีนโยบายการยกเลิกผ่านทางอีเมล หากท่านไม่เข้าคลาสตามที่จองไว้หรือไม่ยกเลิกภายใน ยี่สิบสี่ (24) ชั่วโมงก่อนเริ่มคลาส พิลาทิส พลัส แบงค็อก สงวนสิทธิ์ในการริบคลาสเรียน หนึ่ง (1) ครั้งจากแพคเกจของท่าน
 • 4. ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าคลาสเรียนภายหลังจากที่คลาสเรียนเริ่มต้นแล้ว และพิลาทิส พลัส แบงค็อก สงวนสิทธิ์ในการริบชั้นเรียน หนึ่ง (1) ครั้งจากชุดแพคเกจของท่าน
 • 5. ท่านต้องทำการลงทะเบียนเข้าใช้บริการที่หน้าเคาน์เตอร์ต้อนรับก่อนคลาสเรียน ห้องเรียนเปิด (30 )สามสิบนาทีนาทีก่อนเวลาเริ่มคลาสเรียน กรุณามาถึงอย่างน้อย(30)สิบนาทีก่อนคลาสเรียน เพื่อเตรียมตัวก่อนเริ่มคลาส
 • 6. ครูฝึกสอนได้รับอนุญาตให้หยุดบุคคลใดจากการออกกำลังกายหากเขาได้รับการตัดสินว่าไม่ปลอดภัยสำหรับบุคคลเช่นว่านั้นในการออกกำลังกายต่อไป ท่านต้องปฏิบัติตามข้อแนะนำของครูฝึกสอน

ฎ. อื่นๆ

 • 1. เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของท่าน พิลาทิส พลัส แบงค็อก สตูดิโอ ไม่อนุญาตให้นำถ้วยชามกระเบื้องหรือแก้วเข้าไปในห้องเปลี่ยนชุดหรือสตูดิโอพิลาทิส อนุญาตให้นำน้ำ (ไม่ใช่น้ำมีสี)เข้ามาในสตูดิโอพิลาทิสเท่านั้น และไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในพิลาทิส พลัส แบงค็อก สตูดิโอ
 • 2. ท่านควรนำผ้าเช็ดตัว/ผ้าคลุม เพื่อคลุมเสื่อพิลาทิสของท่านในระหว่างคลาสเรียน
 • 3. ห้ามท่านสูบบุหรี่ในส่วนใดๆของพิลาทิส พลัส แบงค็อก
 • 4. คุณได้รับอนุญาตให้นำน้ำดื่มเข้ามาในพิลาทิส พลัส แบงค็อกเท่านั้น สตูดิโอ ไม่อนุญาตให้นำอาหาร และ/หรือ เครื่องดื่มนอกเหนือจากน้ำดื่มของคุณเข้ามาในพิลาทิส พลัส แบงค็อก สตูดิโอ
 • 5. เมื่อสิ้นสุดการใช้งานอุปกรณ์พิลาทิสของท่าน ท่านควรเช็ดอุปกรณ์นั้นด้วยผ้าขนหนูเช็ดมือ
 • 6. เวลาเปิดให้บริการของ พิลาทิส พลัส แบงค็อก ระบุไว้ ณ ทางเข้าและป้ายประกาศสตูดิโอ พิลาทิส พลัส แบงค็อก ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาเปิดหรือปิด พิลาทิส พลัส แบงค็อก สตูดิโอ (ทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง) เพื่อทำความสะอาด ตกแต่ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา หรือเพื่อการใช้งานในกรณีพิเศษและวันหยุดนักขัตฤกษ์ อย่างไรก็ดี พิลาทิส พลัส แบงค็อก จะมีการแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
 • 7. กรุณาห้ามเล่นการพนันใดๆในสถานที่ของ พิลาทิส พลัส แบงค็อก
 • 8. มิให้บุคคลใดดำเนินกิจกรรมใดๆ ที่เป็นการรบกวนผู้ใช้งานอื่นใดของพิลาทิส พลัส แบงค็อกหรือที่ผิดกฎหมายตามความเห็นของพิลาทิส พลัส แบงค็อก
 • 9. กรุณาอย่าถ่ายรูปและวิดีโอในสถานที่ของพิลาทิส พลัส แบงค็อก โดยไม่ได้รับอนุญาตจากฝ่ายบริหารของพิลาทิส พลัส แบงค็อก อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
 • 10. การที่ พิลาทิส พลัส แบงค็อก ไม่บังคับสิทธิในระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่ง จะไม่ตีความว่าเป็นการสละสิทธิ์เช่นว่านั้น
 • 11. พิลาทิส พลัส แบงค็อก มีดุลยพินิจในการแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ลบ หรือเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้โดยให้มีผลบังคับใช้ทันที ท่านจะได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลง จากป้ายประกาศของพิลาทิส พลัส แบงค็อก
 • 12. สัญญานี้มีผลบังคับและตีความตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย